ยินดีต้อนรับเข้าสู่เนอสเซอรี่โรงเรียนพระแม่มารีประจวบคีรีขันธ์
กลับหน้าหลัก พ.ม.ป.

          
พัฒนาเด็กให้มีคุณภาพพื้นฐานจิตใจที่ดี ปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม เพื่อให้ลูกน้อย
เจริญเติบโต และมีพัฒนาการที่สมวัย พ.ม.ป. เนอสเซอรี่จึงมีจุดมุ่งหมายในการ
ดำเนินงานด้วยความรัก ความอบอุ่น และการดูแลเอาใจใส่ เน้นความสะอาด และ
ปลอดภัย ซึ่งเหล่านี้จะเป็นพื้นฐานสำคัญในการพัฒนาทั้ง 4 ด้าน ได้แก่ ทางด้านร่างกาย
อารมณ์ สังคม และสติปัญญา เพื่อการเรียนรู้สิ่งต่าง ๆอย่างเป็นระบบต่อไป

 

 

โรงเรียนพระแม่มารีประจวบคีรีขันธ์  ที่ตั้ง 134  ตำบล  ประจวบคีรีขันธ์  อำเภอ  เมืองประจวบฯ  จังหวัด  ประจวบคีรีขันธ์  สังกัด  สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน
โทรศัพท์ 0-3260-1321, 0-3255-1102  โทรสาร  0-3260-1321 ต่อ 14