ข่าว พ.ม.ป. สัมพันธ์
หน้า 5
ข่าว พ.ม.ป. สัมพันธ์
ค่ายเด็กดีศรีพระแม่ และค่ายนักเรียนที่ตกค้างจากการเข้าค่ายลูกเสือ
วันจันทร์ ที่ 8 - วันพุธ 10 กุมภาพันธ์ 2559  โรงเรียนพระแม่มารีประจวบคีรีขันธ์
 จัดค่ายเด็กดีศรีพระแม่
และค่ายนักเรียนที่ตกค้างจากการเข้าค่ายลูกเสือ โดยจัดกิจกรรมต่างๆ ดังนี้
ทัศนศึกษา คิดส์ซาเนีย กรุงเทพฯ , พิพิธภัณฑ์อวกาศ   อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี
วัดเขาศรีจรรย
์ , ศูนย์คณะพระมหาไถ่ เมืองพัทยา จังหวัดชลบุรี

<<โดย : Sirawan : ดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติม

ค่ายติว O-NET ชั้นประถมศึกษาศึกษาปีที่ 6
และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

วันศุกร์ ที่ 5 - วันอาทิตย์ 7 กุมภาพันธ์ 2559  โรงเรียนพระแม่มารีประจวบคีรีขันธ์
 จัดค่ายติว O-NET
จัดค่ายติว O-NET ให้กับนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 และนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และหลังจากการติว ท่านผู้อำนวยการโรงเรียนได้พานักเรียน
ไปผ่อนคลายสมอง ณ วนอุทยานปราณบุรี อุทยานราชภักดิ์ และตลาดน้ำสามพันนาม
กิจกรรมครั้งนี้ นักเรียนได้ทั้งความรู้ และความสนุกสนาน

<<โดย : Sirawan : ดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติม

ร่วมกิจกรรม คาราวาน วิทยาศาสตร์
วันศุกร์ ที่ 29 มกราคม 2559 โรงเรียนพระแม่มารีประจวบคีรีขันธ์
 เข้าร่วมกิจกรรม
คาราวาน วิทยาศาสตร์
จัดโดยโรงเรียนประจวบวิทยาลัย ร่วมกับ อพวช
จัดกิจกรรม วันที่ 26-30 มกราคม 2559 โดยมีฐานความรู้
ให้นักเรียนศึกษามากมาย และให้บริการนักเรียนจากโรงเรียนต่างๆ ด้วย

<<โดย : Sirawan : ดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติม

งานประชุมพบปะผู้ปกครอง ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2-3
วันพฤหัสบดี ที่ 28 มกราคม 2559 โรงเรียนพระแม่มารีประจวบคีรีขันธ์
จัดให้มีการประชุมพบปะผู้ปกครอง
นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2-3 เพื่อประชุมพูดคุย ทำความเข้าใจกับท่านผู้ปกครอง
เกี่ยวกับการเรียนการสอนและพฤติกรรมของนักเรียน
เพื่อพัฒนาผู้เรียนที่มีความรู้ความสามารถ เกิดประสิทธิภาพในการจัดการเรียนการสอน พร้อมทั้งรับสมุดรายงานประจำตัวนักเรียน
รับเงินค่าอุปกรณ์การเรียน ตามนโยบายเรียนฟรี 15 ปี อย่างมีคุณภาพกระทรวงศึกษาธิการ

<<โดย : Sirawan : ดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติม

พิธีทอดผ้าป่าการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2558
วันพุธ ที่ 27 มกราคม 2559 โรงเรียนพระแม่มารีประจวบคีรีขันธ์
ได้จัดพิธีทอดผ้าป่าการศึกษา
โดยบริษัทหมอเส็งไทยแลนด์ บริษัทพรสกุลทัวร์ 
คณะกรรมการสถานศึกษา คณะกรรมการบริหารโรงเรียน 
คณะผู้บริหารคณะครู และบุคลากรทางการศึกษา ศิษย์เก่า และนักเรียนโรงเรียนพระแม่มารีประจวบคีรีขันธ์ 

ร่วมทำบุญการศึกษา  เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียน
ทางโรงเรียนพระแม่มารีประจวบคีรีขันธ์
ขอขอบพระคุณบริษัทหมอเส็งไทยแลนด์ บริษัทพรสกุลทัวร์
ที่ร่วมทำบุญการศึกษา  เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียน ไว้ ณ ที่นี้ด้วย

<<โดย : Sirawan : ดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติม

กิจกรรมค่ายมารีย์
วันศุกร์ที่ 15-จันทร์ 18 มกราคม 2559  โรงเรียนพระแม่มารีประจวบคีรีขันธ์ ได้จัดกิจกรรมค่ายมารีย์
นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โดยจัดกิจกรรมต่างๆ ดังนี้
ทัศนศึกษา คิดส์ซาเนีย กรุงเทพฯ ทัศนศึกษา
กิจกรรมแนะแนวทักษะชีวิต ทักษะอาชีพ
แนะแนวการศึกษา และกิจกรรมต่างๆ
ศึกษาการปลูกเห็ด และฟาร์มแกะ
ณ ฟาวเท่นทรี รีสอร์ท อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา
พิพิธภัณฑ์อวกาศ   อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี ไร่กำนันจุล (ศึกษาแหล่งเพาะปลูกองุ่น และสตอเบอรี่)
บ้านพักผู้สูงอายุ คามิลเลียน โซเชียล เซนเตอร์ ปราจีนบุรี
โรงเรียนอาชีวะพระมหาไถ่ เมืองพัทยา จังหวัดชลบุรี

<<โดย : Sirawan : ดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติม

กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ปีการศึกษา 2558
วันศุกร์ที่ 8 มกราคม 2559  โรงเรียนพระแม่มารีประจวบคีรีขันธ์ ได้จัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ 
โดยจัดกิจกรรมต่างๆ เพื่อส่งเสริมให้เด็กได้ตระหนักถึงคุณค่า บทบาท และความสำคัญของตนเอง เพื่อให้นักเรียนยึดมั่นในสถาบันชาติ  ศาสนา พระมหากษัตริย์
และการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข

และนักเรียนทุกคนจะมีโอกาสร่วมสนุก จากการจับของขวัญที่ได้รับการสนับสนุนจากผู้บริหาร คณะครู 
และหน่วยงานภายนอก ซึ่งมีของขวัญมากมายสำหรับนักเรียน 

นอกจากนี้ยังมีการแสดงศักยภาพของนักเรียน และกิจกรรมอื่นๆ อีกมากมาย

<<โดย : Sirawan : ดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติม

คณะครูศึกษาดูงาน ณ ประเทศเวียดนาม
วันศุกร์ ที่ 25 - วันอังคาร 29 ธันวาคม 2558 โรงเรียนพระแม่มารีประจวบคีรีขันธ์
ได้ให้คณะครูศึกษาดูงาน ณ ประเทศเวียดนาม เส้นทางเวียดนามเหนือ
ฮานอย ฮาลองบก ฮาลองเบย์ เพื่อพัฒนาศักยภาพของผู้บริหารและบุคลากร
ให้มีความรู้และประสบการณ์
เพื่อนำมาใช้กับนักเรียนให้มีประสิทธิภาพ และประสิทธิผลเพิ่มมากขึ้น
เสริมสร้างวิสัยทัศน์ใหม่ๆ หรือนวัตกรรมใหม่ๆ จากสถานที่ที่ไปศึกษา แล้วนำมาประยุกต์ใช้ในโรงเรียน

<<โดย : Sirawan : ดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติม

กิจกรรมคริสต์มาส (กลางคืน)
Merry christmas and Happy new year
วันศุกร์ ที่ 25 ธันวาคม 2558 โรงเรียนพระแม่มารีประจวบคีรีขันธ์
ได้จัดงานคริสต์มาส  เพื่อให้นักเรียนได้ทราบถึงประวัติความเป็นมาของวันคริสต์มาส
เปิดโอกาสให้นักเรียนแสดงความสามารถ
เนื่องในในเทศกาลรื่นเริง เพื่อเฉลิมฉลองเนื่องในเทศกาลวันคริสต์มาส
เพื่อความสัมพันธ์อันดีระหว่างโรงเรียนกับชุมชน

<<โดย : Sirawan : ดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติม

กิจกรรมคริสต์มาส (กลางวัน)
Merry christmas and Happy new year
วันพฤหัสบดี ที่ 24 ธันวาคม 2558 โรงเรียนพระแม่มารีประจวบคีรีขันธ์
ได้จัดกิจกรรมคริสต์มาสให้กับเด็กๆ วจนพิธีกรรมสมโภชพระคริสตสมภพ
การแสดงกำเนิดพระเยซู (ภาคภาษาอังกฤษ)
ปล่อยลูกโป่งเพื่อส่งความสุขให้กับผู้อื่น
และกิจกรรม เกมต่างๆ มากมาย

<<โดย : Sirawan : ดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติม

บุคลากรเป็นผู้ตัดสินกีฬา การแข่งขันกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 44
นครสวรรค์เกมส์

วันศุกร์ ที่ 11 - จันทร์ ที่ 21 ธันวาคม 2558 โรงเรียนพระแม่มารีประจวบคีรีขันธ์ สนับสนุน
ให้บุคลากร คุณครูฐิตยุต งอนรถ เข้าร่วมการตัดสินกีฬาวอลเลย์บอล (ในร่ม)
การแข่งขันกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 44 นครสวรรค์เกมส์

<<โดย : Sirawan : ดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติม

การอบรมโครงการเสริมสร้างภูมิคุ้มกันให้เยาวชนไทย
ห่างไกลยาเสพติดประจำปี 2559

วันพฤหัสบดี ที่ 17 - ศุกร์ ที่ 18 ธันวาคม 2558 โรงเรียนพระแม่มารีประจวบคีรีขันธ์ 
จัดกิจกรรมการอบรมโครงการเสริมสร้างภูมิคุ้มกันให้เยาวชนไทย
ห่างไกลยาเสพติดประจำปี 2559
โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่ความรู้
ความเข้าใจเกี่ยวกับพิษภัยของยาเสพติด และแนวทางการป้องกันแก้ไขปัญหา
ยาเสพติดอย่างถูกวิธี รวมทั้งเป็นการแสวงหาความร่วมมือจากเด็กและเยาวชน
และสถานศึกษาเพื่อร่วมกันป้องกันการแพร่ระบาดของยาเสพติด

จัดโดยตำรวจภูธรเมืองประจวบคีรีขันธ์

<<โดย : Sirawan : ดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติม

กิจกรรม Bike for Dad ปั่นเพื่อพ่อ
วันศุกร์ ที่ 11 ธันวาคม 2558 โรงเรียนพระแม่มารีประจวบคีรีขันธ์ 
จัดกิจกรรม Bike for Dad ปั่นเพื่อพ่อ เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ
เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 88 พรรษา 5 ธันวาคม 2558

<<โดย : Sirawan : ดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติม

ร่วมพิธีบูชาขอบพระคุณ และแสดงความยินดี  
ในโอกาส 60 ปี 50 ปี และ 25 ปี ในชีวิตนักบวช คณะภคินีพระราชินีมาเรีย

วันเสาร์ ที่ 5 ธันวาคม 2558 คณะครูโรงเรียนพระแม่มารีประจวบคีรีขันธ์ 
ร่วมพิธีบูชาขอบพระคุณ โอกาสฉลอง 60 ปี ในชีวิตนักบวช
ซิสเตอร์มาเรีย มาลินี ฉันทวโรดม ซิสเตอร์มณฑา ระดมกิจ

โอกาสฉลอง 50 ปี ในชีวิตนักบวช ซิสเตอร์มารีอา  ลัดดา รัชนีลัดดาจิต
ซิสเตอร์กอแรตตี  เบญจมาศ  โสภาราษฎร์ ซิสเตอร์ซาบีน่า พิกุล  กิจประยูร
ซิสเตอร์เทเรซา พานี  นิลเพชร
โอกาสฉลอง  25  ปี ในชีวิตนักบวช
ซิสเตอร์แบร์นาแด๊ด นวนันทน์ แสนยากุล

โดย พระคาร์ตินัลฟรังซิส  เซเวียร์ เกรียงศักดิ์ โกวิทวาณิช ประธานในพิธี 
ณ โรงเรียนพระแม่มารีสาธุประดิษฐ์ บางโพงพาง ยานนาวา กรุงเทพฯ

<<โดย : Sirawan : ดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติม

คณะครูเดินเทิดพระเกียรติ 5 ธันวาคม 2558
วันเสาร์ ที่ 5 ธันวาคม 2558 คณะครูโรงเรียนพระแม่มารีประจวบคีรีขันธ์ เข้าร่วม
ขบวนเดินเทิดพระเกียรติ โดยเดินจากกองบิน 5 ถึง ศาลากลาง จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
  และร่วมงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

เนื่องในวโรกาสเฉลิมพระชนมพรรษา 5 ธันวาคม 2558

<<โดย : Sirawan : ดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติม

กิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ ประจำปีการศึกษา 2558
วันศุกร์ ที่ 4 ธันวาคม 2558 โรงเรียนพระแม่มารีประจวบคีรีขันธ์
จัดกิจกรรมเนื่องในวันพ่อแห่งชาติ ประจำปีการศึกษา 2558
โดยมีกิจกรรมทำบุญตักบาตร กิจกรรมฐานการเรียนรู้เกี่ยวกับพระราชอัจฉริยภาพ
พระปรีชาสามารถในด้านต่างๆ และเพลงพระราชนิพนธ์
ในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
กิจกรรมเล่นดนตรีร้องเพลง และซ้อมการแสดงเกี่ยวกับในหลวง

<<โดย : Sirawan : ดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติม

โรงเรียนพระแม่มารีประจวบคีรีขันธ์  ที่ตั้ง 134  ตำบล  ประจวบคีรีขันธ์  อำเภอ  เมืองประจวบฯ  จังหวัด  ประจวบคีรีขันธ์  สังกัด  สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน
โทรศัพท์ 0-3260-1321, 0-3255-1102  โทรสาร  0-3260-1321 ต่อ 14