ข่าว พ.ม.ป. สัมพันธ์
หน้า 5
ข่าว พ.ม.ป. สัมพันธ์
คณะครูศึกษาดูงาน ณ ประเทศไต้หวัน
วันเสาร์ ที่ 21 - พุธ 25 เมษายน 2561 คณะครูโรงเรียนพระแม่มารีประจวบคีรีขันธ์
ที่มีอายุงานมากกว่า 20 ปี ของ โรงเรียนพระแม่มารีประจวบคีรีขันธ์ ณ ประเทศไต้หวัน
เพื่อพัฒนาศักยภาพของผู้บริหารและบุคลากร ให้มีความรู้และประสบการณ์
พื่อนำมาใช้กับนักเรียนให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลเพิ่มมากขึ้นเสริมสร้างวิสัยทัศน์ใหม่ๆ
หรือนวัตกรรมใหม่ๆ จากสถานที่ที่ไปศึกษา แล้วนำมาประยุกต์ใช้ในโรงเรียน
และสร้างขวัญและกำลังใจให้บุคลากรที่ร่วมงานกับโรงเรียนมาเป็นเวลานานมากกว่า 20 ปี

<<โดย : Sirawan : ดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติม

กิจกรรมการเรียนภาคฤดูร้อน คอมพิวเตอร์กราฟิก ชั้น ป.5-ม.3
กิจกรรมการเรียนการสอนภาคฤดูร้อนวิชาคอมพิวเตอร์ (COMPUTER)
เรื่อง คอมพิวเตอร์กราฟิก ชั้น ป.5-ม.3
 สร้างเกมคอมพิวเตอร์ และการ์ตูน Animation สร้าง Line Sticker
 และการถ่ายภาพและตัดต่อภาพ แนว Levitation ลอยตัวในอากาศ

<<โดย : Sirawan : ดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติม

พิธีมิสซาขอบพระคุณ ปิดปีการศึกษา 2560
วันจันทร์ ที่ 26 กุมภาพันธ์ 2560 โรงเรียนจัดพิธีมิสซาขอบพระคุณ
เนื่องในโอกาสปิดปีการศึกษา 2560 เพื่อขอพรก่อนปิดภาคเรียน เพื่ออวยพรให้แก่บุคลากร
และนักเรียนทุกคนในโรงเรียนให้มีความสุข สุขภาพแข็งแรง ในช่วงปิดภาคเรียน

<<โดย : Sirawan : ดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติม

ทัศนศึกษาศูนย์การเรียนรู้ กฟผ.ทับสะแก
วันจันทร์ ที่ 19 - วันอังคาร ที่ 20 กุมภาพันธ์ 2561 โรงเรียนพระแม่มารีประจวบคีรีขันธ์
จัดกิจกรรมทัศนศึกษา ณ ศูนย์การเรียนรู้ กฟผ.ทับสะแก
( EGAT Learning Center,Thapsakae)
เพื่อเรียนรู้แนวคิดการสร้างสมดุลพลังงาน
องค์ความรู้ด้านการผลิต ระบบส่งไฟฟ้า และวิถีชีวิตชุมชนทับสะแก

เพื่อสร้างแรงบันดาลใจเชิงบวก ผ่านการทดลองฝึกปฏิบัติ
และการมีส่วนร่วมของชุมชน จากแนวคิด "คิดดี" โดยเริ่มต้นจากจุดเล็กๆ
ทุกคนสามารถเปลี่ยนแปลงโลกให้ดีขึ้นได้

<<โดย : Sirawan : ดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติม

กิจกรรมจิตอาสา ณ บ้านพักผู้สูงอายุ คามิลเลียน โซเซียล เซนเตอร์
วันเสาร์ ที่ 17 - วันอาทิตย์ ที่ 18 กุมภาพันธ์ 2561  โรงเรียนพระแม่มารีประจวบคีรีขันธ์
ได้จัดกิจกรรมจิตอาสา โดยผู้บริหาร คณะครู และตัวแทนนักเรียน
เดินทางไปจัดกิจกรรม ณ บ้านพักผู้สูงอายุ คามิลเลียน โซเซียล เซนเตอร์ จ. ปราจีนบุรี

<<โดย : ....... : ดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติม

โครงการเฝ้าระวังสถานการณ์เด็กและเยาวชนเนื่องในวันวาเลนไทน์
วันพุธ ที่ 14 กุมภาพันธ์ 2561โรงเรียนพระแม่มารีประจวบคีรีขันธ์
ได้สนับสนุนบุคลากรเข้าร่วมโครงการเฝ้าระวังสถานการณ์เด็กและเยาวชน
เนื่องในวันวาเลนไทน์โดยมี ครูฐิตยุต งอนรถ ร่วมเป็นสารวัตรนักเรียน
เพื่อรณรงค์เฝ้าระวังเหตุความปลอดภัยและส่งเสริมความประพฤติที่เหมาะสม
ของเด็กนักเรียนและเยาวชนในพื้นที่ อำเภอเมืองฯ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

<<โดย : Sirawan : ดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติม

กิจกรรมค่ายวาเลนไทน์ (Valentine's Camp)
วันพุธ ที่ 14- วันพฤหัสบดี ที่ 15 กุมภาพันธ์ 2561 โรงเรียนพระแม่มารีประจวบคีรีขันธ์
จัดกิจกรรมค่ายวาเลนไทน์ โดยจัดกิจกรรมสร้างสรรค์มากมาย
เพื่อมุ่งเน้นให้เรียน เกิดความรักแก่ตนเอง และความรักต่อผู้อื่นอย่างถูกต้อง
ตามวัฒนธรรมไทยและเกิดประโยชน์ต่อสังคม
ปรับเปลี่ยนทัศนคติให้นักเรียนด้านความรักอย่างถูกต้อง

<<โดย : Sirawan : ดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติม

การจัดการเรียนการสอนวิชามัคคุเทศก์ (จัดโปรแกรมทัวร์)
วันพุธ ที่ 14 กุมภาพันธ์ 2561 โรงเรียนพระแม่มารีประจวบคีรีขันธ์
จัดการเรียนการสอนวิชามัคคุเทศก์ เพื่อให้นักเรียนมีความรู้เกี่ยวกับบทบาทหน้าที่ ความสำคัญของมัคคุเทศก์ บุคลิกภาพ มารยาทของมัคคุเทศก์ การสร้างมนุษยสัมพันธ์และศิลปะการพูดเพื่องานมัคคุเทศก์ เทคนิคการนำเที่ยว การจัดกิจกรรมนันทนาการ ตลอดจนมีความรู้ทางวิชาการ และสมรรถนะในการเป็นมัคคุเทศก์

<<โดย : Sirawan : ดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติม

พิธีทอดผ้าป่าการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560
วันเสาร์ ที่ 10 กุมภาพันธ์ 2561 โรงเรียนพระแม่มารีประจวบคีรีขันธ์
ได้จัดพิธีทอดผ้าป่าการศึกษา โดยบริษัทพรสกุลทัวร์   ชมรมรถตู้สุดขอบฟ้า คลับ
และคุณธนเสฏฐ์ ชมพูภานุวัฒน์ (ธนเสฏฐ์ ทัวร์) คณะกรรมการสถานศึกษา
คณะกรรมการบริหารโรงเรียน  คณะผู้บริหาร  คณะครู และบุคลากรทางการศึกษา
ศิษย์เก่า ผู้ปกครอง และนักเรียน โรงเรียนพระแม่มารีประจวบคีรีขันธ์

ร่วมทำบุญการศึกษา  เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียน
ทางโรงเรียนพระแม่มารีประจวบคีรีขันธ์ขอขอบพระคุณบริษัทพรสกุลทัวร์
ชมรมรถตู้สุดขอบฟ้า คลับ และคุณธนเสฏฐ์ ชมพูภานุวัฒน์ (ธนเสฏฐ์ ทัวร์)
และทุกท่าน ที่ร่วมทำบุญการศึกษา 
เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียน ไว้ ณ ที่นี้ด้วย

<<โดย : Sirawan : ดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติม

กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ปีการศึกษา 2560
วันศุกร์ที่ 12 มกราคม 2560 โรงเรียนพระแม่มารีประจวบคีรีขันธ์
ได้จัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ โดยจัดกิจกรรมต่างๆ เพื่อส่งเสริมให้นักเรียน
ได้ตระหนักถึงคุณค่า บทบาท และความสำคัญของตนเอง

เพื่อให้นักเรียนยึดมั่นในสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
และการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข
และนักเรียนทุกคนจะมีโอกาสร่วมสนุก จากการจับของขวัญที่ได้รับการสนับสนุน
จากผู้บริหาร คณะครู ผู้ปกครอง และหน่วยงานภายนอก

ซึ่งมีของขวัญมากมายสำหรับนักเรียน นอกจากนี้ยังมีการแสดงศักยภาพของนักเรียน
และกิจกรรมอื่นๆ อีกมากมาย

<<โดย : Sirawan : ดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติม

ผลการจับรางวัลหางบัตร งานคริสต์มาสแฟร์ 2017 
วันศุกร์ ที่ 4 มกราคม 2561 โรงเรียนพระแม่มารีประจวบคีรีขันธ์
ได้ประกาศผลการจับรางวัลหางบัตร งานคริสต์มาสแฟร์ 2017 จำนวน 48 รางวัล  
นักเรียน ผู้ปกครอง หรือผู้ที่ถูกรางวัล สามารถมารับรางวัลได้ที่ห้องธุรการ-การเงิน   
ตั้งแต่บัดนี้ เป็นต้นไป จนถึง วันที่ 30 มกราคม 2561 
ทั้งนี้ทางโรงเรียนพระแม่มารีประจวบคีรีขันธ์ขอขอบพระคุณผู้ปกครองนักเรียน
ทุกท่านที่ให้ความร่วมมือ และสนับสนุนกิจกรรมของโรงเรียน ไว้ ณ ที่นี้ด้วย

<<โดย : Sirawan : ดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติม

ศึกษาดูงาน ณ ประเทศเวียดนาม
วันที่ 26 - 29 ธันวาคม 2560 คณะผู้บริหารและคณะครูโรงเรียนพระแม่มารีประจวบคีรีขันธ์
ได้เดินทางไปศึกษาดูงาน ณ ประเทศเวียดนาม เส้นทางเวียดนามใต้
โฮจิมินห์-ดาลัด-มุยเน่ เพื่อพัฒนาศักยภาพของผู้บริหารและบุคลากร
ให้มีความรู้และประสบการณ์ เพื่อนำมาใช้กับนักเรียนให้มีประสิทธิภาพ
และประสิทธิผลเพิ่มมากขึ้นเสริมสร้างวิสัยทัศน์ใหม่ๆ หรือนวัตกรรมใหม่ๆ
จากสถานที่ที่ไปศึกษาแล้วนำมาประยุกต์ใช้ในโรงเรียน

<<โดย : Sirawan : ดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติม

กิจกรรมคริสต์มาส (กลางคืน)
Merry christmas and Happy new year

วันเสาร์ ที่ 23 ธันวาคม 2560 โรงเรียนพระแม่มารีประจวบคีรีขันธ์
ได้จัดงานคริสต์มาส ประจำปีการศึกษา 2560
เพื่อให้นักเรียนได้ทราบถึงประวัติความเป็นมาของวันคริสต์มาส
เปิดโอกาสให้นักเรียนแสดงความสามารถ เนื่องในในเทศกาลรื่นเริง
เพื่อเฉลิมฉลองเนื่องในเทศกาลวันคริสต์มาส
เพื่อความสัมพันธ์อันดีระหว่างโรงเรียนกับชุมชน

<<โดย : Sirawan : ดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติม

กิจกรรมคริสต์มาส (กลางวัน)
Merry christmas and Happy new year

วันศุกร์ ที่ 22 ธันวาคม 2560 โรงเรียนพระแม่มารีประจวบคีรีขันธ์
ได้จัดกิจกรรมคริสต์มาสให้กับเด็กๆ วจนพิธีกรรมสมโภชพระคริสตสมภพ
ปล่อยลูกโป่งเพื่อส่งความสุขให้กับผู้อื่น และกิจกรรม เกมต่างๆ มากมาย

<<โดย : Sirawan : ดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติม

กิจกรรมการเรียนรู้บูรณาการเทศกาลคริสต์มาส (สร้างที่อยู่พระเยซู)
วันพฤหัสบดี ที่ 7 ธันวาคม 2560 โรงเรียนพระแม่มารีประจวบคีรีขันธ์
จัดกิจกรรมการเรียนรู้บูรณาการเทศกาลคริสต์มาส 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้
โดยการสร้างที่อยู่พระเยซู อย่างสร้างสรรค์ จากวัสดุเหลือใช้
ทักษะในการแก้ปัญหา ความคิดสร้างสรรค์ ทักษะด้านความร่วมมือ
การทำงานเป็นทีม ภาวะผู้นำ
และทักษะอาชีพ
เพื่อนำความรู้ไปใช้ในชีวิตประจำวันได้

<<โดย : Sirawan : ดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติม

โรงเรียนพระแม่มารีประจวบคีรีขันธ์  ที่ตั้ง 134  ตำบล  ประจวบคีรีขันธ์  อำเภอ  เมืองประจวบฯ  จังหวัด  ประจวบคีรีขันธ์  สังกัด  สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน
โทรศัพท์ 0-3260-1321, 0-3255-1102  โทรสาร  0-3260-1321 ต่อ 14