ข่าว พ.ม.ป. สัมพันธ์
ข่าว พ.ม.ป. สัมพันธ์
กิจกรรมสืบสานประเพณีสงกรานต์ ประจำปี 2562
วันพฤหัสบดี ที่ 11 เมษายน 2562 โรงเรียนพระแม่มารีประจวบคีรีขันธ์
จัดกิจกรรมสืบสานประเพณีสงกรานต์ ประจำปี 2562 เพื่อสรงน้ำพระพุทธรูป
รดน้ำขอพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำโรงเรียน และผู้ครูผู้อาวุโสในช่วงเทศกาลปีใหม่ไทย

<<โดย : Sirawan : ดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติม

กิจกรรมการเรียนการสอนภาคฤดูร้อน
กิจกรรมการเรียนการสอนภาคฤดูร้อน ช่วงเช้า- เรียนทักษะด้านวิชาการ
คณิตศาสตร์ ภาษาไทย คณิตศาสตร์ ภาษาอังกฤษ ช่วงบ่าย-เรียนวิชาเลือก
ตามความชอบและถนัด คอมพิวเตอร์+ROBOT ศิลปะ+ดนตรี กีฬา(ฟุตบอล, วอลเลย์บอล) ว่ายน้ำ

<<โดย : Sirawan : ดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติม

กิจกรรมสานฝันวันสำเร็จ ปีการศึกษา 2561
วันเสาร์ ที่ 9 มีนาคม 2562 โรงเรียนพระแม่มารีประจวบคีรีขันธ์
จัดกิจกรรมสานฝันวันสำเร็จ ปีการศึกษา 2561 ให้กับนักเรียนชั้นอนุบาล 3
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และมัธยมศึกษาปีที่ 3 ที่สำเร็จการศึกษาในปีการศึกษา 2562

<<โดย : Sirawan : ดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติม

กิจกรรมจิตอาสา ณ บ้านพักผู้สูงอายุ คามิลเลียน โซเซียล เซนเตอร์
วันเสาร์ ที่ 1 - วันอาทิตย์ ที่ 2 มีนาคม 2562 คณะผู้บริหาร ครูและตัวแทนนักเรียน
โรงเรียนพระแม่มารีประจวบคีรีขันธ์ ได้จัดกิจกรรมจิตอาสา มอบความสุขให้กับผู้สูงอายุ
ณ บ้านพักผู้สูงอายุ คามิลเลียน โซเซียล เซนเตอร์ จ. ปราจีนบุรี

<<โดย : Wanida : ดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติม

กิจกรรมจิตอาสา ณ มูลนิธิสงเคาระห์เด็ก พัทยา
วันอาทิตย์ ที่ 3 มีนาคม 2562 ผู้บริหาร ครูและตัวแทนนักเรียนนักเรียน
โรงเรียนพระแม่มารีประจวบคีรีขันธ์ ร่วมพิธีมิสซา
เรียนรู้ความเป็นมาของมูลนิธิพ่อเรย์ ดูแลเด็กและคนพิการ
ร่วมชมโบสถ์คริสต์ ศิลปะไทย ที่วัดมหาไถ่ พัทยา และเยี่ยมเด็กๆ
ณ มูลนิธิสงเคาระห์เด็ก พัทยา และเข้าชม 7-11 ที่ทันสมัยที่สุด

<<โดย : Wanida : ดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติม

กิจกรรมการอยู่เข้าค่ายลูกเสือสำรอง
วันศุกร์ ที่ 1 มีนาคม 2562 โรงเรียนพระแม่มารีประจวบคีรีขันธ์
จัดกิจกรรมการอยู่เข้าค่ายลูกเสือสำรอง ณ ค่ายลูกเสือชั่วคราวเมืองการ์ตูน
อ.เมืองประจวบคีรีขันธ์ จ.ประจวบคีรีขันธ์. ทั้งนี้ วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้นักเรียนรู้จักตนเอง รักแบ่งปันและช่วยเหลือผู้อื่นตามกำลังความสามารถ
2. เพื่อให้เกิดการค้นคว้าเรียนรู้ด้วยตนเอง และเรียนรู้แบบปฏิสัมพันธ์กับเพื่อนพี่น้อง
แหล่งเรียนรู้ที่มีอยู่ และที่พบเห็น 3. เพื่อให้นักเรียนได้ รู้เข้าใจ และมีประสบการณ์
การเรียนรู้เกี่ยวกับการใช้ชิวิตตามแบบเศรษฐกิจพอเพียงของในหลวง รัชกาลที่ 9

<<โดย : Sirawan : ดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติม

การจัดการเรียนการสอนวิชามัคคุเทศก์ (จัดโปรแกรมทัวร์)
วันพฤหัสบดี ที่ 28 กุมภาพันธ์ 2562 โรงเรียนพระแม่มารีประจวบคีรีขันธ์ การจัดการเรียนการสอนวิชามัคคุเทศก์ (ชิ้นงานกลุ่มจัดโปรแกรมทัวร์)
เพื่อให้นักเรียนมีความรู้เกี่ยวกับบทบาทหน้าที่ ความสำคัญของมัคคุเทศก์
บุคลิกภาพ มารยาทของมัคคุเทศก์ การสร้างมนุษยสัมพันธ์และศิลปะการพูด
เพื่องานมัคคุเทศก์ เทคนิคการนำเที่ยว การจัดกิจกรรมนันทนาการ
ตลอดจนมีความรู้ทางวิชาการ และสมรรถนะในการเป็นมัคคุเทศก์

<<โดย : Sirawan : ดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติม

จัดกิจกรรมอำลาพี่ๆ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
วันพฤหัสบดี ที่ 28 กุมภาพันธ์ 2562 นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
โรงเรียนพระแม่มารีประจวบคีรีขันธ์ จัดกิจกรรมอำลาพี่ๆ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
ที่จะสำเร็จการศึกษาในปีการศึกษา 2561

<<โดย : Sirawan : ดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติม

พิธีมิสซาบูชาขอบพระคุณ ปิดปีการศึกษา 2561
วันพฤหัสบดี ที่ 28 กุมภาพันธ์ 2562 โรงเรียนพระแม่มารีประจวบคีรีขันธ์
จัดพิธีมิสซาบูชาขอบพระคุณ เนื่องในโอกาสปิดปีการศึกษา 2561
เพื่อขอพรก่อนปิดภาคเรียน เพื่ออวยพรให้แก่บุคลากร
และนักเรียนทุกคนในโรงเรียนให้มีความสุข สุขภาพแข็งแรง ในช่วงปิดภาคเรียน

<<โดย : Sirawan : ดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติม

โครงการฝึกอบรมมัคคุเทศก์น้อย " ต้นกล้า พลังคิดดี" รุ่นที่ 5
วันที่ 27- 28 กุมภาพันธ์ 2562 โรงเรียนพระแม่มารีประจวบคีรีขันธ์
ส่งนักเรียนเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมมัคคุเทศก์น้อย "ต้นกล้า พลังคิดดี" รุ่นที่ 5
ณ ศูนย์การเรียนรู้ กฟฝ. ทับสะแก ให้นักเรียนได้แสดงความสามารถ
และการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ ผ่านกิจกรรมการสร้างเสริมประสบการณ์
การเรียนรู้นอกห้องเรียน ที่สนองต่อนโยบายสถานศึกษา "Active Learning "
โดยมีการออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับหลักสูตรแกนกลางการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ใน 3 กลุ่มสาระการเรียนรู้ ได้แก่ วิทยาศาสตร์ / สังคม /
ศาสนาและวัฒนธรรม ที่มุ่งพัฒนาเยาวชนให้เกิดทักษะและประสบการณ์
จากการเรียนรู้อันมี สาระสำคัญ 5 ประการ ได้แก่ ความสามารถในการสื่อสาร
ความสามารถในการคิด ความสามารถในการแก้ปัญหา
ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต และความสามารถในการใช้เทคโนโลยี

<<โดย : Santi : ดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติม

กิจกรรมอยู่ค่ายพักแรมลูกเสือ-เนตรนารี สามัญ และสามัญรุ่นใหญ่ (รอบ2)
วันศุกร์ ที่ 15- วันอาทิตย์ ที่ 17 กุมภาพันธ์ 2562 โรงเรียนพระแม่มารีประจวบคีรีขันธ์
จัดกิจกรรมอยู่ค่ายพักแรมลูกเสือ-เนตรนารี สามัญ และสามัญรุ่นใหญ่ (รอบ2) ปีการศึกษา 2562
ณ บ้านสวนยอห์น อ.สวนผึ้ง จ.ราชบุรี

<<โดย : Patsarawardee & Suwanan : ดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติม

กิจกรรมค่ายวาเลนไทน์ (Valentine's Camp)
วันพฤหัสบดี ที่ 14- วันศุกร์ ที่ 15 กุมภาพันธ์ 2562 โรงเรียนพระแม่มารีประจวบคีรีขันธ์
จัดกิจกรรมค่ายวาเลนไทน์ โดยจัดกิจกรรมสร้างสรรค์มากมาย เพื่อมุ่งเน้นให้เรียน
เกิดความรักแก่ตนเอง และความรักต่อผู้อื่นอย่างถูกต้อง
ตามวัฒนธรรมไทยและเกิดประโยชน์ต่อสังคม
ปรับเปลี่ยนทัศนคติให้นักเรียนด้านความรักอย่างถูกต้อง

<<โดย : Phontiya : ดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติม

โครงการเฝ้าระวังสถานการณ์เด็กและเยาวชนเนื่องในวันวาเลนไทน์
วันพฤหัสบดี ที่ 14 กุมภาพันธ์ 2562 โรงเรียนพระแม่มารีประจวบคีรีขันธ์
ได้สนับสนุนบุคลากรเข้าร่วมโครงการเฝ้าระวังสถานการณ์เด็กและเยาวชน
เนื่องในวันวาเลนไทน์โดยมี ครูฐิตยุต งอนรถ ร่วมเป็นสารวัตรนักเรียน
เพื่อรณรงค์เฝ้าระวังเหตุความปลอดภัยและส่งเสริมความประพฤติที่เหมาะสม
ของเด็กนักเรียน และเยาวชนในพื้นที่ อำเภอเมืองฯ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

<<โดย : Thitayut : ดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติม

งาน "รวมใจ สายใย พ.ม.ป. สัมพันธ์ ครั้งที่ 2 "
วันศุกร์ ที่ 8 กุมภาพันธ์ 2562 โรงเรียนพระแม่มารีประจวบคีรีขันธ์
ได้จัดงาน "รวมใจ สายใย พ.ม.ป. สัมพันธ์ ครั้งที่ 2 " ขึ้นเพื่อสร้าง ความสัมพันธ์
ระหว่างศิษย์เก่าร่วมสถาบันเดียวกัน เพื่อเป็นทุนการศึกษา
สำหรับนักเรียนที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ และเพื่อจัดซื้อสื่อ นวัตกรรม
ที่ใช้ในการจัดการเรียนการสอน ทางโรงเรียนพระแม่มารีประจวบคีรีขันธ์
ขอขอบคุณทุกท่านที่ให้ความร่วมมือในกิจกรรมในครั้งนี้

<<โดย : Sirawan : ดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติม

พิธีทอดผ้าป่าการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561
วันศุกร์ ที่ 8 กุมภาพันธ์ 2562 โรงเรียนพระแม่มารีประจวบคีรีขันธ์
ได้จัดพิธีทอดผ้าป่าการศึกษา โดยนางนฤมล สีหนิธิโภคิน
และบริษัทบีโยริ ไทยแลนด์ จำกัด คุณภัชริ นิจสิริภัช และบริษัทพรสกุลทัวร์
ประธานเจ้าหน้าบริหารบริษัท NRE คณะกรรมการสถานศึกษา
คณะกรรมการบริหารโรงเรียน คณะผู้บริหาร คณะครู และบุคลากรทางการศึกษา
ศิษย์เก่า ผู้ปกครอง และนักเรียน โรงเรียนพระแม่มารีประจวบคีรีขันธ์
ร่วมทำบุญการศึกษา เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียน

<<โดย : Sirawan : ดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติม

กิจกรรมวันครู ปีการศึกษา 2561
วันอังคาร ที่ 15 มกราคม 2562 โรงเรียนพระแม่มารีประจวบคีรีขันธ์
จัดกิจกรรมวันครู ปีการศึกษา 2561 ซึ่งดำเนินการจัดกิจกรรมโดย
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 เพื่อระลึกถึงพระคุณบูรพาจารย์ อวยพรคุณครู
และนักเรียนมอบของที่ระลึกให้กับคณะครู

<<โดย : Sirawan : ดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติม

กิจกรรมทัศนศึกษาเรียนรู้นอกสถานที่ ตามโครงการเด็กดีศรีพระแม่
วันเสาร์ ที่ 12 - วันอาทิตย์ ที่ 13 มกราคม 2562 โรงเรียนพระแม่มารีประจวบคีรีขันธ์
ได้จัดกิจกรรมทัศนศึกษาเรียนรู้นอกสถานที่ ตามโครงการเด็กดีศรีพระแม่
ประจำปีการศึกษา 2561 โดยเปิดโอกาสให้นักเรียนที่ได้รับคัดเลือกเรียนรู้นอกสถานที่
ณ ห้างสรรพสินค้าเทอร์มินอล 21 พัทยาเป็นการจำลองสถานที่เด่นๆ
ในแต่ละประเทศทั่วโลกไว้ภายในห้าง และเข้าชมเมืองน้ำแข็ง (Frost Magical ice of siam)
เพื่อเปิดประสบการณ์ใหม่ให้กับนักเรียน

<<โดย : Sirawan : ดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติม

กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ปีการศึกษา 2561
วันศุกร์ที่ 11 มกราคม 2562 โรงเรียนพระแม่มารีประจวบคีรีขันธ์
ได้จัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ โดยจัดกิจกรรมต่างๆ เพื่อส่งเสริมให้นักเรียน
ได้ตระหนักถึงคุณค่า บทบาท และความสำคัญของตนเอง
เพื่อให้นักเรียนยึดมั่นในสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
และการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข
และนักเรียนทุกคนจะมีโอกาสร่วมสนุก จากการจับของขวัญที่ได้รับการสนับสนุน
จากผู้บริหาร และคณะครู ซึ่งมีของขวัญมากมายสำหรับนักเรียน
รับประทานอาหารร่วมกัน นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมแข่งขันขบวนพาเหรดนักเรียน
และกิจกรรมอื่นๆ อีกมากมาย

<<โดย : Sirawan : ดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติม

ศึกษาดูงาน ณ สาธารณรัฐประชาชนจีน 
วันที่ 26 - 29 ธันวาคม 2561 คณะผู้บริหารและคณะครูโรงเรียนพระแม่มารีประจวบคีรีขันธ์
ได้เดินทางไปศึกษาดูงาน ณ สาธารณรัฐประชาชนจีน เส้นทางนานกิง หังโจว
เซี่ยงไฮ้ สวนสนุกดิสนีย์แลนด์ เพื่อพัฒนาศักยภาพของผู้บริหารและบุคลากร
ให้มีความรู้และประสบการณ์ เพื่อนำมาใช้กับนักเรียนให้มีประสิทธิภาพ
และประสิทธิผลเพิ่มมากขึ้นเสริมสร้างวิสัยทัศน์ใหม่ๆ หรือนวัตกรรมใหม่ๆ
จากสถานที่ที่ไปศึกษาแล้วนำมาประยุกต์ใช้ในโรงเรียน

<<โดย : Sirawan : ดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติม

กิจกรรมคริสต์มาส (กลางวัน) Merry christmas and Happy new year
วันจันทร์ ที่ 24 ธันวาคม 2561 โรงเรียนพระแม่มารีประจวบคีรีขันธ์
ได้จัดกิจกรรมคริสต์มาสให้กับเด็กๆ วจนพิธีกรรมสมโภชพระคริสตสมภพ
ปล่อยลูกโป่งเพื่อส่งความสุขให้กับผู้อื่น และกิจกรรม เกมต่างๆ มากมาย

<<โดย : Sirawan : ดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติม

โรงเรียนพระแม่มารีประจวบคีรีขันธ์  ที่ตั้ง 134  ตำบล  ประจวบคีรีขันธ์  อำเภอ  เมืองประจวบฯ  จังหวัด  ประจวบคีรีขันธ์  สังกัด  สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน
โทรศัพท์ 0-3260-1321, 0-3255-1102  โทรสาร  0-3260-1321 ต่อ 14