กำลังปรับปรุง
กำลังปรับปรุง
กำลังปรับปรุง
คุณครูฐิตยุติ งอนรถ
คุณครูวันชัย กฤษ์งาม
ร่วมเป็นวิทยากรทักษะความรู้ขั้นพื้นฐาน ในด้านกฎกติกา มารยาท ของวอลเลย์บอลและฟุตซอล
จัดโดยกลุ่มเยาวชนบ้านสวนขวัญ
สนับสนุนจากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการส่งเสริมกองทุนสุขภาพ (สสส.)

ณ ศาลากลางหมู่บ้านสวนขวัญ ต.คลองวาฬ อ.เมือง จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
วันที่ 22 มกราคม 2557

คุณครูฐิตยุติ งอนรถ
ขยายผลทักษะวอลเลย์บอล และกติกาการเล่น
ในการร่วมเป็นกรรมการตัดสินการแข่งขันกีฬานักเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัด

ณ สนามกีฬาจังหวัดประจวบคีรีขันธ์
วันที่ 19 สิงหาคม 2556

 


ปรัชญา
คำขวัญ
คติพจน์
วิสัยทัศน์
เป้าหมาย
เอกลักษณ์/อัตลักษณ์
สีประจำโรงเรียน
โครงสร้างการบริหารงาน
ค่าธรรมเนียมการศึกษา
ฝ่ายวิชาการ
ฝ่ายนโยบายและแผน
ฝ่ายปกครอง
ฝ่ายกิจกรรม
ฝ่ายธุรการ-การเงิน
ฝ่ายอนุบาล
ภาษาไทย
คณิตศาสตร์
ภาษาต่างประเทศ
วิทยาศาสตร์
สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม
การงานอาชีพและเทคโนโลยี
กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
สุขศึกษาและพลศึกษา
โรงเรียนพระแม่มารีพระโขนง
โรงเรียนพระแม่มารีสาธุประดิษฐ์
รงเรียนพระแม่มารีประจวบคีรีขันธ์
โรงเรียนอนุบาลบ้านดรุณ
 

โรงเรียนพระแม่มารีประจวบคีรีขันธ์  ที่ตั้ง 134  ตำบล  ประจวบคีรีขันธ์  อำเภอ  เมืองประจวบฯ  จังหวัด  ประจวบคีรีขันธ์  สังกัด  สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน
โทรศัพท์ 0-3260-1321, 0-3255-1102  โทรสาร  0-3260-1321 ต่อ 14