กำลังปรับปรุง
กำลังปรับปรุง
กำลังปรับปรุง
กำลังปรับปรุง
ครูอนุชิต ผิวผาด
ฝึกซ้อมตัวแทนนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1- มัธยมศึกษาปีที่ 3
เข้าร่วมโครงการแข่งขันคณิตคิดเร็วและภาษาอังกฤษชิงแชมป์ประเทศไทย ครั้งที่ 15
และคัดเลือกตัวแทนแข่งขันจินตคณิตนานาชาติ ณ อาฟริกาใต้

ณ แจ้งวัฒนะฮอลล์ ชั้น 5.5 ศูนย์การค้าแจ้งวัฒนะ
จัดโดย PAMA Thailand
วันเสาร์ที่ 23 สิงหาคม 2557
ครูอนุชิต ผิวผาด
เป็นผู้ฝึกซ้อมนักเรียน ได้รับรางวัลเหรียญทอง อันดับ 4
แข่งขันคณิตศาสตร์ และคิดเลขเร็ว นานาชาติ

ณ ห้องไอส์แลนด์ ฮอลล์ ชั้น 3
ศูนย์การค้าแฟชั่นไอส์แลนด์ ถ.รามอินทรา กรุงเทพฯ ชิงถ้วยรางวัลนายกรัฐมนตรี
จัดโดยสมาคม International Abacus and Mathematics Association (Thailand)

วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2557
ครูอนุชิต ผิวผาด
ฝึกซ้อมตัวแทนนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1- มัธยมศึกษาปีที่ 3 จำนวน 29 คน
เข้าร่วมแข่งขันคณิตศาสตร์ และคิดเลขเร็ว นานาชาติ

ณ ห้องไอส์แลนด์ ฮอลล์ ชั้น 3
ศูนย์การค้าแฟชั่นไอส์แลนด์ ถ.รามอินทรา กรุงเทพฯ ชิงถ้วยรางวัลนายกรัฐมนตรี
จัดโดยสมาคม International Abacus and Mathematics Association (Thailand)

วันที่ 25 มกราคม 2557
ปรัชญา
คำขวัญ
คติพจน์
วิสัยทัศน์
เป้าหมาย
เอกลักษณ์/อัตลักษณ์
สีประจำโรงเรียน
โครงสร้างการบริหารงาน
ค่าธรรมเนียมการศึกษา
ฝ่ายวิชาการ
ฝ่ายนโยบายและแผน
ฝ่ายปกครอง
ฝ่ายกิจกรรม
ฝ่ายธุรการ-การเงิน
ฝ่ายอนุบาล
ภาษาไทย
คณิตศาสตร์
ภาษาต่างประเทศ
วิทยาศาสตร์
สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม
การงานอาชีพและเทคโนโลยี
กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
สุขศึกษาและพลศึกษา
โรงเรียนพระแม่มารีพระโขนง
โรงเรียนพระแม่มารีสาธุประดิษฐ์
รงเรียนพระแม่มารีประจวบคีรีขันธ์
โรงเรียนอนุบาลบ้านดรุณ
 

โรงเรียนพระแม่มารีประจวบคีรีขันธ์  ที่ตั้ง 134  ตำบล  ประจวบคีรีขันธ์  อำเภอ  เมืองประจวบฯ  จังหวัด  ประจวบคีรีขันธ์  สังกัด  สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน
โทรศัพท์ 0-3260-1321, 0-3255-1102  โทรสาร  0-3260-1321 ต่อ 14