โรงเรียนพระแม่มารีประจวบคีรีขันธ์  มีภาระหน้าที่ที่จะพัฒนากระบวนการเรียนการสอน และการบริหารจัดการให้นักเรียนทุกคนมีความรู้  ความสามารถในด้านวิชาการ  สามารถวิเคราะห์และแก้ไขปัญหาด้วยตนเอง เป็นผู้มีคุณธรรมจริยธรรม เป็นเยาวชนที่ดีอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข จึงได้กำหนดพันธกิจในการพัฒนาคุณภาพการดำเนินงานของโรงเรียน

ขยัน   


หมายถึง

ส่งเสริมให้นักเรียนรู้จักการทำงานและหมั่นศึกษาค้นคว้า หาความรู้ และประสบการณ์
ต่างๆให้เป็นผู้ทันต่อเหตุการณ์ในยุคปัจจุบัน

ประหยัด
หมายถึง
ส่งเสริมให้นักเรียน เป็นผู้รู้จักประหยัด และเก็บออม ด้วยการฝึกปฏิบัติตนในการใช้สิ่งของต่าง ๆ ให้คุ้มค่า และเกิดประโยชน์มากที่สุด
ศรัทธา
หมายถึง
ส่งเสริมให้นักเรียน เลื่อมใสในสถาบัน ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และสถาบันการศึกษา
ร่าเริง
หมายถึง
ส่งเสริมให้นักเรียนเป็นผู้มีสุขภาพร่างกายที่สมบูรณ์ และสุขภาพจิตที่ดี

 

 
ปรัชญา
คำขวัญ
คติพจน์
วิสัยทัศน์
เป้าหมาย
เอกลักษณ์/อัตลักษณ์
สีประจำโรงเรียน
โครงสร้างการบริหารงาน
ค่าธรรมเนียมการศึกษา
ฝ่ายวิชาการ
ฝ่ายนโยบายและแผน
ฝ่ายปกครอง
ฝ่ายกิจกรรม
ฝ่ายธุรการ-การเงิน
ฝ่ายอนุบาล
ภาษาไทย
คณิตศาสตร์
ภาษาต่างประเทศ
วิทยาศาสตร์
สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม
การงานอาชีพและเทคโนโลยี
กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
สุขศึกษาและพลศึกษา
โรงเรียนพระแม่มารีพระโขนง
โรงเรียนพระแม่มารีสาธุประดิษฐ์
รงเรียนพระแม่มารีประจวบคีรีขันธ์
โรงเรียนอนุบาลบ้านดรุณ
 

โรงเรียนพระแม่มารีประจวบคีรีขันธ์  ที่ตั้ง 134  ตำบล  ประจวบคีรีขันธ์  อำเภอ  เมืองประจวบฯ  จังหวัด  ประจวบคีรีขันธ์  สังกัด  สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน
โทรศัพท์ 0-3260-1321, 0-3255-1102  โทรสาร  0-3260-1321 ต่อ 14