โรงเรียนพระแม่มารีประจวบคีรีขันธ์  มีภาระหน้าที่ที่จะพัฒนากระบวนการเรียนการสอน และการบริหารจัดการให้นักเรียนทุกคนมีความรู้  ความสามารถในด้านวิชาการ  สามารถวิเคราะห์และแก้ไขปัญหาด้วยตนเอง เป็นผู้มีคุณธรรมจริยธรรม เป็นเยาวชนที่ดีอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข จึงได้กำหนดพันธกิจในการพัฒนาคุณภาพการดำเนินงานของโรงเรียน

คุณธรรมเด่น 


หมายถึง

มุ่งเน้นพัฒนาผู้เรียนให้มีวินัย ความซื่อสัตย์ สุจริต   ขยัน อดทน มี จริยธรรมคุณธรรม  มีความรัก ความกตัญญูต่อผู้มีพระคุณ มีความยึดมั่นในชาติ  ศาสนา พระมหากษัตริย์ ปฏิบัติตนเป็นพลเมืองดีในระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข เป็นผู้เคารพรักระเบียบวินัย ยินดีช่วยเหลือผู้อื่นที่อ่อนแอกว่า

เน้นการศึกษา
หมายถึง
มุ่งพัฒนาผู้เรียนให้เป็นเลิศทางวิชาการ มีความคิดกว้างไกล ใฝ่รู้ใฝ่เรียน มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ รักการประดิษฐ์ รักการค้นคว้า รู้เท่าทันวิทยาศาสตร์  สามารถปรับตัวให้ทันต่อกระแสการเปลี่ยนแปลงของโลก
พัฒนาสังคม
หมายถึง
ส่งเสริมให้นักเรียน เลื่อมใสในสถาบัน ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และสถาบันการศึกษา
หมายถึง
ส่งเสริมให้ผู้เรียนพัฒนาตนเอง ในด้านร่างกาย จิตใจ สติปัญญา ตลอดจนบุคลิกภาพเฉพาะตน มุ่งให้มีความรับผิดชอบ รู้จักการตัดสินใจ และใช้เหตุผล ใช้ความรู้ ความสามารถที่ได้จากการศึกษา มาสร้างประโยชน์ให้แก่ส่วนรวม ทั้งในชุมชน  สังคม ประเทศชาติ

 

 
ปรัชญา
คำขวัญ
คติพจน์
วิสัยทัศน์
เป้าหมาย
เอกลักษณ์/อัตลักษณ์
สีประจำโรงเรียน
โครงสร้างการบริหารงาน
ค่าธรรมเนียมการศึกษา
ฝ่ายวิชาการ
ฝ่ายนโยบายและแผน
ฝ่ายปกครอง
ฝ่ายกิจกรรม
ฝ่ายธุรการ-การเงิน
ฝ่ายอนุบาล
ภาษาไทย
คณิตศาสตร์
ภาษาต่างประเทศ
วิทยาศาสตร์
สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม
การงานอาชีพและเทคโนโลยี
กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
สุขศึกษาและพลศึกษา
โรงเรียนพระแม่มารีพระโขนง
โรงเรียนพระแม่มารีสาธุประดิษฐ์
รงเรียนพระแม่มารีประจวบคีรีขันธ์
โรงเรียนอนุบาลบ้านดรุณ
 

โรงเรียนพระแม่มารีประจวบคีรีขันธ์  ที่ตั้ง 134  ตำบล  ประจวบคีรีขันธ์  อำเภอ  เมืองประจวบฯ  จังหวัด  ประจวบคีรีขันธ์  สังกัด  สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน
โทรศัพท์ 0-3260-1321, 0-3255-1102  โทรสาร  0-3260-1321 ต่อ 14