โรงเรียนพระแม่มารีประจวบคีรีขันธ์  มีภาระหน้าที่ที่จะพัฒนากระบวนการเรียนการสอน และการบริหารจัดการให้นักเรียนทุกคนมีความรู้  ความสามารถในด้านวิชาการ  สามารถวิเคราะห์และแก้ไขปัญหาด้วยตนเอง เป็นผู้มีคุณธรรมจริยธรรม เป็นเยาวชนที่ดีอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข จึงได้กำหนดพันธกิจในการพัฒนาคุณภาพการดำเนินงานของโรงเรียน
รักเมตตา 
หมายถึง
พร้อมช่วยเหลือผู้อื่นเสมอ มีเมตตาต่อทุกคนช่วยโดยไม่หวังสิ่งตอบแทน
ศรัทธา
หมายถึง
มีความเชื่อและปฏิบัติตนตาหลักธรรมทางศาสนาที่ตนนับถือ
กล้าหาญ
หมายถึง

ยึดมั่นในสิ่งที่ถูกต้องอย่างมั่นคง รับผิดชอบในหน้าที่อย่างดี เสียสละตนเองพื่อความดีของส่วนรวม

รอบคอบ
หมายถึง

ใช้ความรู้ เหตุผลประสบการณ์ของตน พิจารณาตัดสินเลือกกระทำความดี พฤติกรรมดี รู้จักป้องกัน ตนเอง ผู้อื่นให้พ้นหรือห่างไกลจากสิ่งล่อลวง และสิ่งเสพติดให้โทษ

มัธยัสถ์
หมายถึง
รู้จักควบคุมตนเองในการใช้จ่ายอย่างประหยัด ระมัดระวัง

 

 
ปรัชญา
คำขวัญ
คติพจน์
วิสัยทัศน์
เป้าหมาย
เอกลักษณ์/อัตลักษณ์
สีประจำโรงเรียน
โครงสร้างการบริหารงาน
ค่าธรรมเนียมการศึกษา
ฝ่ายวิชาการ
ฝ่ายนโยบายและแผน
ฝ่ายปกครอง
ฝ่ายกิจกรรม
ฝ่ายธุรการ-การเงิน
ฝ่ายอนุบาล
ภาษาไทย
คณิตศาสตร์
ภาษาต่างประเทศ
วิทยาศาสตร์
สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม
การงานอาชีพและเทคโนโลยี
กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
สุขศึกษาและพลศึกษา
โรงเรียนพระแม่มารีพระโขนง
โรงเรียนพระแม่มารีสาธุประดิษฐ์
รงเรียนพระแม่มารีประจวบคีรีขันธ์
โรงเรียนอนุบาลบ้านดรุณ
 
 
 

โรงเรียนพระแม่มารีประจวบคีรีขันธ์  ที่ตั้ง 134  ตำบล  ประจวบคีรีขันธ์  อำเภอ  เมืองประจวบฯ  จังหวัด  ประจวบคีรีขันธ์  สังกัด  สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน
โทรศัพท์ 0-3260-1321, 0-3255-1102  โทรสาร  0-3260-1321 ต่อ 14