ยินดีต้อนรับเข้าสู่โรงเรียนพระแม่มารีประจวบคีรีขันธ WELCOME TO  PHRAMAEMAREE PRACHUAPKHIRIKHAN SCHOOL
มีบริการรถรับนักเรียน ผู้ปกครองท่านใดสนใจ
ติดต่อ : 088-386-1262 (ครูสุพจน์  เกิดทรัพย์ : ครูพจน์)
E-mail : สำหรับติดต่อโรงเรียน Pramaeprachuab@yahoo.co.th
ติดต่อผู้ดูแลเว็บไซต์ numwaan72@gmail.com 
(ครูสิราวรรณ ลาดน้อย : ครูหวาน)
กิจกรรมจิตอาสา ณ บ้านพักผู้สูงอายุ คามิลเลียน โซเซียล เซนเตอร์
วันเสาร์ ที่ 1 - วันอาทิตย์ ที่ 2 มีนาคม 2562 คณะผู้บริหาร ครูและตัวแทนนักเรียน
โรงเรียนพระแม่มารีประจวบคีรีขันธ์ ได้จัดกิจกรรมจิตอาสา มอบความสุขให้กับผู้สูงอายุ
ณ บ้านพักผู้สูงอายุ คามิลเลียน โซเซียล เซนเตอร์ จ. ปราจีนบุรี

<<โดย : Wanida : ดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติม

กิจกรรมจิตอาสา ณ มูลนิธิสงเคาระห์เด็ก พัทยา
วันอาทิตย์ ที่ 3 มีนาคม 2562 ผู้บริหาร ครูและตัวแทนนักเรียนนักเรียน
โรงเรียนพระแม่มารีประจวบคีรีขันธ์ ร่วมพิธีมิสซา
เรียนรู้ความเป็นมาของมูลนิธิพ่อเรย์ ดูแลเด็กและคนพิการ
ร่วมชมโบสถ์คริสต์ ศิลปะไทย ที่วัดมหาไถ่ พัทยา และเยี่ยมเด็กๆ
ณ มูลนิธิสงเคาระห์เด็ก พัทยา และเข้าชม 7-11 ที่ทันสมัยที่สุด

<<โดย : Wanida : ดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติม

กิจกรรมการอยู่เข้าค่ายลูกเสือสำรอง
วันศุกร์ ที่ 1 มีนาคม 2562 โรงเรียนพระแม่มารีประจวบคีรีขันธ์
จัดกิจกรรมการอยู่เข้าค่ายลูกเสือสำรอง ณ ค่ายลูกเสือชั่วคราวเมืองการ์ตูน
อ.เมืองประจวบคีรีขันธ์ จ.ประจวบคีรีขันธ์. ทั้งนี้ วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้นักเรียนรู้จักตนเอง รักแบ่งปันและช่วยเหลือผู้อื่นตามกำลังความสามารถ
2. เพื่อให้เกิดการค้นคว้าเรียนรู้ด้วยตนเอง และเรียนรู้แบบปฏิสัมพันธ์กับเพื่อนพี่น้อง
แหล่งเรียนรู้ที่มีอยู่ และที่พบเห็น 3. เพื่อให้นักเรียนได้ รู้เข้าใจ และมีประสบการณ์
การเรียนรู้เกี่ยวกับการใช้ชิวิตตามแบบเศรษฐกิจพอเพียงของในหลวง รัชกาลที่ 9

<<โดย : Sirawan : ดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติม

การจัดการเรียนการสอนวิชามัคคุเทศก์ (จัดโปรแกรมทัวร์)
วันพฤหัสบดี ที่ 28 กุมภาพันธ์ 2562 โรงเรียนพระแม่มารีประจวบคีรีขันธ์ การจัดการเรียนการสอนวิชามัคคุเทศก์ (ชิ้นงานกลุ่มจัดโปรแกรมทัวร์)
เพื่อให้นักเรียนมีความรู้เกี่ยวกับบทบาทหน้าที่ ความสำคัญของมัคคุเทศก์
บุคลิกภาพ มารยาทของมัคคุเทศก์ การสร้างมนุษยสัมพันธ์และศิลปะการพูด
เพื่องานมัคคุเทศก์ เทคนิคการนำเที่ยว การจัดกิจกรรมนันทนาการ
ตลอดจนมีความรู้ทางวิชาการ และสมรรถนะในการเป็นมัคคุเทศก์

<<โดย : Sirawan : ดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติม

จัดกิจกรรมอำลาพี่ๆ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
วันพฤหัสบดี ที่ 28 กุมภาพันธ์ 2562 นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
โรงเรียนพระแม่มารีประจวบคีรีขันธ์ จัดกิจกรรมอำลาพี่ๆ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
ที่จะสำเร็จการศึกษาในปีการศึกษา 2561

<<โดย : Sirawan : ดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติม

พิธีมิสซาบูชาขอบพระคุณ ปิดปีการศึกษา 2561
วันพฤหัสบดี ที่ 28 กุมภาพันธ์ 2562 โรงเรียนพระแม่มารีประจวบคีรีขันธ์
จัดพิธีมิสซาบูชาขอบพระคุณ เนื่องในโอกาสปิดปีการศึกษา 2561
เพื่อขอพรก่อนปิดภาคเรียน เพื่ออวยพรให้แก่บุคลากร
และนักเรียนทุกคนในโรงเรียนให้มีความสุข สุขภาพแข็งแรง ในช่วงปิดภาคเรียน

<<โดย : Sirawan : ดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติม

โครงการฝึกอบรมมัคคุเทศก์น้อย " ต้นกล้า พลังคิดดี" รุ่นที่ 5
วันที่ 27- 28 กุมภาพันธ์ 2562 โรงเรียนพระแม่มารีประจวบคีรีขันธ์
ส่งนักเรียนเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมมัคคุเทศก์น้อย "ต้นกล้า พลังคิดดี" รุ่นที่ 5
ณ ศูนย์การเรียนรู้ กฟฝ. ทับสะแก ให้นักเรียนได้แสดงความสามารถ
และการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ ผ่านกิจกรรมการสร้างเสริมประสบการณ์
การเรียนรู้นอกห้องเรียน ที่สนองต่อนโยบายสถานศึกษา "Active Learning "
โดยมีการออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับหลักสูตรแกนกลางการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ใน 3 กลุ่มสาระการเรียนรู้ ได้แก่ วิทยาศาสตร์ / สังคม /
ศาสนาและวัฒนธรรม ที่มุ่งพัฒนาเยาวชนให้เกิดทักษะและประสบการณ์
จากการเรียนรู้อันมี สาระสำคัญ 5 ประการ ได้แก่ ความสามารถในการสื่อสาร
ความสามารถในการคิด ความสามารถในการแก้ปัญหา
ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต และความสามารถในการใช้เทคโนโลยี

<<โดย : Santi : ดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติม

กิจกรรมอยู่ค่ายพักแรมลูกเสือ-เนตรนารี สามัญ และสามัญรุ่นใหญ่ (รอบ2)
วันศุกร์ ที่ 15- วันอาทิตย์ ที่ 17 กุมภาพันธ์ 2562 โรงเรียนพระแม่มารีประจวบคีรีขันธ์
จัดกิจกรรมอยู่ค่ายพักแรมลูกเสือ-เนตรนารี สามัญ และสามัญรุ่นใหญ่ (รอบ2) ปีการศึกษา 2562
ณ บ้านสวนยอห์น อ.สวนผึ้ง จ.ราชบุรี

<<โดย : Patsarawardee & Suwanan : ดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติม

กิจกรรมค่ายวาเลนไทน์ (Valentine's Camp)
วันพฤหัสบดี ที่ 14- วันศุกร์ ที่ 15 กุมภาพันธ์ 2562 โรงเรียนพระแม่มารีประจวบคีรีขันธ์
จัดกิจกรรมค่ายวาเลนไทน์ โดยจัดกิจกรรมสร้างสรรค์มากมาย เพื่อมุ่งเน้นให้เรียน
เกิดความรักแก่ตนเอง และความรักต่อผู้อื่นอย่างถูกต้อง
ตามวัฒนธรรมไทยและเกิดประโยชน์ต่อสังคม
ปรับเปลี่ยนทัศนคติให้นักเรียนด้านความรักอย่างถูกต้อง

<<โดย : Phontiya : ดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติม

โครงการเฝ้าระวังสถานการณ์เด็กและเยาวชนเนื่องในวันวาเลนไทน์
วันพฤหัสบดี ที่ 14 กุมภาพันธ์ 2562 โรงเรียนพระแม่มารีประจวบคีรีขันธ์
ได้สนับสนุนบุคลากรเข้าร่วมโครงการเฝ้าระวังสถานการณ์เด็กและเยาวชน
เนื่องในวันวาเลนไทน์โดยมี ครูฐิตยุต งอนรถ ร่วมเป็นสารวัตรนักเรียน
เพื่อรณรงค์เฝ้าระวังเหตุความปลอดภัยและส่งเสริมความประพฤติที่เหมาะสม
ของเด็กนักเรียน และเยาวชนในพื้นที่ อำเภอเมืองฯ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

<<โดย : Thitayut : ดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติม
ปรัชญา
คำขวัญ
คติพจน์
วิสัยทัศน์
เป้าหมาย
เอกลักษณ์/อัตลักษณ์
สีประจำโรงเรียน
โครงสร้างการบริหารงาน
ค่าธรรมเนียมการศึกษา
ฝ่ายวิชาการ
ฝ่ายนโยบายและแผน
ฝ่ายปกครอง
ฝ่ายจิตตาภิบาล
ฝ่ายธุรการ-การเงิน
ฝ่ายอนุบาล
ภาษาไทย
คณิตศาสตร์
ภาษาต่างประเทศ
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม
การงานอาชีพ
กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
สุขศึกษาและพลศึกษา
โรงเรียนพระแม่มารีพระโขนง
โรงเรียนพระแม่มารีสาธุประดิษฐ์
โรงเรียนพระแม่มารีประจวบคีรีขันธ์
โรงเรียนอนุบาลบ้านwebsite counter
 
ukraine order brides contatore visite website counter
จำนวนผู้ออนไลน์ขณะนี้คณิตศาสตร์
วิทยาศาสตร์
ภาษาต่างประเทศ
ภาษาไทย
สุขศึกษาและพลศึกษา
ศิลปศึกษาและดนตรี
ความรู้ทั่วไป
คุณครูควรรู้ไว้
ข่าวการศึกษา
ความรู้ทั่วไป
โปรแกรม/เครื่องมือสำหรับครู

ทรงพระราชสมภพเวลา 08.45น. นายแพทย์ผู้ทำคลอดชื่อ ดับลิว สจ๊วต วิตมอร์ ทรงมีน้ำหนักแรกประสูติ 6 ปอนด์
อ่านต่อ >>
พระราชประวัติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ
อ่านต่อ >>

โรงเรียนพระแม่มารีประจวบคีรีขันธ์ ที่ตั้ง 134 ตำบลประจวบคีรีขันธ์ อำเภอเมืองประจวบฯ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 
สังกัดสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน โทรศัพท์ 0-3260-1321, 0-3255-1102 โทรสาร 0-3260-1321 ต่อ 116