ยินดีต้อนรับเข้าสู่โรงเรียนพระแม่มารีประจวบคีรีขันธ WELCOME TO  PHRAMAEMAREE PRACHUAPKHIRIKHAN SCHOOL
 
มีบริการรถรับนักเรียน ผู้ปกครองท่านใดสนใจ
ติดต่อ : 088-386-1262 (ครูสุพจน์  เกิดทรัพย์ : ครูพจน์)
E-mail : สำหรับติดต่อโรงเรียน Pramaeprachuab@yahoo.co.th
ติดต่อผู้ดูแลเว็บไซต์ numwaan72@gmail.com 
(ครูสิราวรรณ ลาดน้อย : ครูหวาน)

กิจกรรมวันไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2559
วันพฤหัสบดี ที่ 23 มิถนายน 2559 โรงเรียนพระแม่มารีประจวบคีรีขันธ์

จัดกิจกรรมวันไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2559 โดยมุ่งเน้นให้นักเรียน
ศึกษาหาความรู้เกี่ยวกับในหลวง ซึ่งทรงเป็น "ครูของแผ่นดิน"
แสดงความเคารพ ความกตัญญูกตเวทีต่อครูผู้มีพระคุณ
เพื่อให้นักเรียนแสดงออกในทางที่ถูกที่ควร ในโอกาสที่เหมาะสม

เพื่อให้นักเรียนได้เข้าร่วมกิจกรรมระลึกถึงพระคุณของคุณครู
และนักเรียนได้เรียนรู้ และปฏิบัติการจัดพานดอกไม้ธูปเทียน

<<โดย : Sirawan : ดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติม

กิจกรรมค่ายเตรียมผู้นำนักเรียน "พลังเต็มวัย หัวใจเกินร้อย"
และค่ายเตรียมความพร้อมสู่รั้ว ฟ้า-ขาว

วันศุกร์ ที่ 17 วันอาทิตย์ ที่ 19 มิถนายน 2559 โรงเรียนพระแม่มารีประจวบคีรีขันธ์

จัดกิจกรรมค่ายกิจกรรมค่ายเตรียมผู้นำนักเรียน "พลังเต็มวัย หัวใจเกินร้อย"
และค่ายเตรียมความพร้อมสู่รั้ว ฟ้า-ขาว
เพื่อเพื่อสร้างเสริมความรักความสามัคคี เพื่อเป็นการส่งเสริมการเป็นผู้นำ
และผู้ตามที่ดีให้แก่นักเรียน และเพื่อฝึกการทำงาน
และกิจกรรมของโรงเรียนอย่างเป็นระบบ

<<โดย : Sirawan : ดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติม

ประชุมคณะกรรมการบริหารโรงเรียน
และคณะกรรมการภาคี 4 ฝ่าย ครั้งที่ 1/2559
วันศุกร์ ที่ 17 มิถนายน 2559 โรงเรียนพระแม่มารีประจวบคีรีขันธ์

จัดประชุมคณะกรรมการบริหารโรงเรียน และประชุมคณะกรรมการภาคี 4 ฝ่าย ครั้งที่ 1/2559
เพื่อให้การดำเนินการจัดการศึกษาเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

<<โดย : Sirawan : ดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติม

กิจกรรมแจกเครื่องดื่มโอวัลตินภูเขาไฟ
วันพฤหัสบดี ที่ 16 มิถนายน 2559 โรงเรียนพระแม่มารีประจวบคีรีขันธ์
ร่วมกับ
บริษัทเอบี ฟู้ด แอนด์ เบฟเวอร์เรจน์ (ประเทศไทย) จำกัด ผู้ผลิตและจำหน่าย
เครื่องดื่มมอลต์บำรุงร่างกาย ตรา "โอวัลติน"
จัดกิจกรรมแจกเครื่องดื่มโอวัลตินภูเขาไฟ
ทั้งนี้ทางโรงเรียนพระแม่มารีประจวบคีรีขันธ์ ขอขอบพระคุณ
บริษัทเอบี ฟู้ด แอนด์ เบฟเวอร์เรจน์ (ประเทศไทย) จำกัด ที่ได้ให้ความอนุเคราะห์ในครั้งนี้

<<โดย : Sirawan : ดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติม

กิจกรรมจากพี่ๆ จิตอาสา
วันพุธ ที่ 8 - ศุกร์ ที่ 10 มิถนายน 2559 โรงเรียนพระแม่มารีประจวบคีรีขันธ์
ได้ให้
ความร่วมมือกับพี่ๆ จิตอาสา มาช่วยดูแลนักเรียนระดับเนอสเซอรี่
เพื่อช่วยส่งเสริมพัฒนาสติปัญญา อารมณ์ และทักษะการดำเนินชีวิตของเด็กได้เป็นอย่างดี

<<โดย : Sirawan : ดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติม

กิจกรรม "UZU The Idol Star Challenge 2016 "
วันศุกร์ ที่ 10 มิถุนายน 2558 โรงเรียนพระแม่มารีประจวบคีรีขันธ์ ร่วมกับ
บริษัท ศรีนานาพร มาร์เก็ตติ้ง จำกัด จัดกิจกรรม "
UZU The Idol Star
Challenge 2016 "
กิจกรรมเพื่อกระตุ้นให้วัยรุ่นในปัจจุบัน รู้จักใช้สื่ออย่างสร้างสรรค์
และก่อให้เกิดประโยชน์ ทั้งต่อตนเองและสังคม พร้อมทั้งแจกผลิตภัณฑ์ยูสุ เจเล่ และเบนโตะ

ทั้งนี้ทางโรงเรียนพระแม่มารีประจวบคีรีขันธ์ ขอขอบพระคุณ
บริษัท ศรีนานาพร มาร์เก็ตติ้ง จำกัด ที่ได้ให้ความอนุเคราะห์ในครั้งนี้

<<โดย : Sirawan : ดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติม

พิธีมิสซาขอบพระคุณ เนื่องในโอกาสเปิดปีการศึกษา 1/2559 และ
ร่วมถวายพระพรเนื่องในวโรกาสที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
เสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติครบ 70 ปี 

วันพฤหัสบดี ที่ 9 มิถุนายน 2558 โรงเรียนพระแม่มารีประจวบคีรีขันธ์
จัดกิจกรรมพิธีมิสซาขอบพระคุณ
เนื่องในโอกาสเปิดปีการศึกษา 1/2559 เพื่อขอพระพรจาก
พระคริสตเจ้าเพื่อให้คุ้มครองดูแลโรงเรียน
คณะครู และนักเรียนโรงเรียนพระแม่มารีประจวบคีรีขันธ์
ให้ดำเนินกิจกรรมให้ประสบความสำเร็จ และให้นักเรียนมีความตั้งใจต่อการเรียน
ไม่ประพฤติในทางที่ไม่ดี มีความสามารถในทุกๆ ด้าน

พร้อมทั้งร่วมสวดถวายพระพร เจริญจิตภาวนาถวายพระพร
เนื่องในวโรกาสที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติครบ 70 ปี 

<<โดย : Sirawan : ดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติม

กิจกรรมแจกชงชิมเครื่องดื่มไมโล และกิจกรรมปลูกสำนึกให้นักเรียน
รักการเล่นกีฬาและออกกำลังกาย

วันจันทร์ ที่ 6 มิถนายน 2559 โรงเรียนพระแม่มารีประจวบคีรีขันธ์
ร่วมกับ
บริษัทเนสท์เล่ (ไทย) จำกัด
จัดกิจกรรมแจกชงชิมเครื่องดื่มไมโล
และกิจกรรมปลูกสำนึกให้นักเรียนรักการเล่นกีฬาและออกกำลังกาย

ทั้งนี้ทางโรงเรียนพระแม่มารีประจวบคีรีขันธ์ ขอขอบพระคุณ
บริษัทเนสท์เล่ (ไทย) จำกัด ที่ได้ให้ความอนุเคราะห์ในครั้งนี้

<<โดย : Sirawan : ดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติม

กิจกรรมลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้
วันพุธ ที่ 2 มิถนายน 2559 โรงเรียนพระแม่มารีประจวบคีรีขันธ์

จัดการเรียนการสอน
เพื่อลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ โดยการเรียนรู้นอกห้องเรียน
มีการจัดกิจกรรมการเรียนรู้
คณิตศาสตร์ ภาษาอังกฤษ ภาษาพม่า
ศิลปะ นาฎศิลป์ ดนตรี พลศึกษา

<<โดย : Sirawan : ดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติม

ร่วมแสดงความอาลัยแด่การจากไปของบิดาของคุณครูระพีพรรณ หอมชื่น
วันจันทร์ ที่ 23 พฤษภาคม คณะครู โรงเรียนพระแม่มารีประจวบคีรีขันธ์
ได้ร่วมเป็นเจ้าภาพ  และมอบเงินช่วยเหลือ ในพิธีงานศพ ของคุณพ่อสมนึก อาญสัญจร
บิดาของคุณครูระพีพรรณ หอมชื่น
โรงเรียนพระแม่มารีประจวบคีรีขันธ์ขออำนาจคุณพระศรีรัตนะตรัย สิ่งศักดิ์สิทธิ์ 
คุณความดีที่ของคุณพ่อสมนึก อาญสัญจร  ได้กระทำไว้เมื่อครั้งยังมีชีวิตอยู่
ตลอดถึงกุศลกรรมที่ ญาติพี่น้องและเพื่อน ๆ ได้ร่วมกันทำอุทิศให้
ได้โปรดดลบันดาลให้ดวงวิญญาณของคุณพ่อสมนึก อาญสัญจร
ได้ไปสู่สุคติในสัมปรายภพดังที่ปรารถนาด้วย เทอญ

<<โดย : Sirawan : ดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติม

พิธีบูชาขอบพระคุณ โอกาสฉลองพระวินัย
และระเบียบปฏิบัติของคณะได้รับการรับรองเป็นการถาวรสืบไป
และปฏิญาณตนครั้งแรก "นวกเณรี มารีอา กอแรตตี ทิพพิรุณ จิวประสาท...

วันเสาร์ที่ 21 พฤษภาคม 2559 คณะครูและตัวแทนนักเรียนร่วมแสดงความยินดีใน
โอกาส
ฉลองพระวินัยและระเบียบปฏิบัติของคณะได้รับการรับรองเป็นการถาวรสืบไป และปฏิญาณตนครั้งแรก "นวกเณรี มารีอา กอแรตตี ทิพพิรุณ จิวประสาท...
โดยพระคาร์ดินัลฟรังซิส เซเวียร์ เกรียงศักดิ์ โกวิทวาณิช, ประธานพิธี

<<โดย : Sirawan : ดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติม

เปิดภาคเรียน ปีการศึกษา 2559
วันจันทร์ ที่ 16 พฤษภาคม 2559 โรงเรียนพระแม่มารีประจวบคีรีขันธ์

เปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559

<<โดย : Sirawan : ดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติม
ปรัชญา
คำขวัญ
คติพจน์
วิสัยทัศน์
เป้าหมาย
เอกลักษณ์/อัตลักษณ์
สีประจำโรงเรียน
โครงสร้างการบริหารงาน
ค่าธรรมเนียมการศึกษา
ฝ่ายวิชาการ
ฝ่ายนโยบายและแผน
ฝ่ายปกครอง
ฝ่ายกิจกรรม
ฝ่ายธุรการ-การเงิน
ฝ่ายอนุบาล
ภาษาไทย
คณิตศาสตร์
ภาษาต่างประเทศ
วิทยาศาสตร์
สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม
การงานอาชีพและเทคโนโลยี
กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
สุขศึกษาและพลศึกษา
โรงเรียนพระแม่มารีพระโขนง
โรงเรียนพระแม่มารีสาธุประดิษฐ์
โรงเรียนพระแม่มารีประจวบคีรีขันธ์
โรงเรียนอนุบาลบ้าน
website counter
 
ukraine order brides contatore visite website counter
จำนวนผู้ออนไลน์ขณะนี้คณิตศาสตร์
วิทยาศาสตร์
ภาษาต่างประเทศ
ภาษาไทย
สุขศึกษาและพลศึกษา
ศิลปศึกษาและดนตรี
ความรู้ทั่วไป
คุณครูควรรู้ไว้
ข่าวการศึกษา
ความรู้ทั่วไป
โปรแกรม/เครื่องมือสำหรับครู

ทรงพระราชสมภพเวลา 08.45น. นายแพทย์ผู้ทำคลอดชื่อ ดับลิว สจ๊วต วิตมอร์ ทรงมีน้ำหนักแรกประสูติ 6 ปอนด์
อ่านต่อ >>
พระราชประวัติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ
อ่านต่อ >>

โรงเรียนพระแม่มารีประจวบคีรีขันธ์ ที่ตั้ง 134 ตำบลประจวบคีรีขันธ์ อำเภอเมืองประจวบฯ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 
สังกัดสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน โทรศัพท์ 0-3260-1321, 0-3255-1102 โทรสาร 0-3260-1321 ต่อ 116