ยินดีต้อนรับเข้าสู่โรงเรียนพระแม่มารีประจวบคีรีขันธ WELCOME TO  PHRAMAEMAREE PRACHUAPKHIRIKHAN SCHOOL
มีบริการรถรับนักเรียน ผู้ปกครองท่านใดสนใจ
ติดต่อ : 088-386-1262 (ครูสุพจน์  เกิดทรัพย์ : ครูพจน์)
E-mail : สำหรับติดต่อโรงเรียน Pramaeprachuab@yahoo.co.th
ติดต่อผู้ดูแลเว็บไซต์ numwaan72@gmail.com 
(ครูสิราวรรณ ลาดน้อย : ครูหวาน)

ต้อนรับเปิดเทอม ประจำปีการศึกษา 2561
วันที่ 15 พฤษภาคม 2561 โรงเรียนพระแม่มารีประจวบคีรีขันธ์
เปิดภาคเรียนประจำปีการศึกษา 2561 โดยจัดกิจกรรมก่อนเข้าชั้นเรียน
ฝึกทักษะภาษาอังกฤษ อ่านหนังสือตอนเช้า ตรวจระเบียบวินัย
คุณครูประจำชั้นพบนักเรียน

<<โดย : Sirawan : ดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติม

ประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำหลักสูตรสถานศึกษา ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2561
ระดับปฐมวัย และระดับขั้นพื้นฐาน
วันที่ 9-11 พฤษภาคม 2561 โรงเรียนพระแม่มารีประจวบคีรีขันธ์ จัดประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำหลักสูตรสถานศึกษา ฉบับปรับปรุง พุทธศักราช 2561
ระดับปฐมวัย และระดับขั้นพื้นฐาน
เพื่อนำมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัด กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และสาระภูมิศาสตร์ ใน
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560)
และพัฒนาหลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้อื่นๆ สู่การปฏิบัติ

<<โดย : Sirawan : ดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติม

พ.ม.ป.ด้วยรักและผูกพัน ซิสเตอร์นวนันท์ แสนยากุล
วันที่ 4 พฤษภาคม 2561 โรงเรียนพระแม่มารีประจวบคีรีขันธ์
จัดกิจกรรม พ.ม.ป.ด้วยรักและผูกพัน เพื่อเลี้ยงอำลาซิสเตอร์นวนันท์ แสนยากุล
เนื่องในโอกาสย้ายไปปฏัติหน้าที่ ณ โรงเรียนพระแม่มารีอุบลราชธานี
โดยมีคณะกรรมการสถานศึกษาร่วมเป็นเกียรติในงานนี้ด้วย

<<โดย : Sirawan : ดู ภาพกิจกรรมเพิ่มเติม

จำหน่ายหนังสือ แบบเรียน เครื่องแบบนักเรียน อุปกรณ์การเรียน
วันที่ 1,5 และ 6 พฤษภาคม 2561 โรงเรียนพระแม่มารีประจวบคีรีขันธ์
จำหน่ายหนังสือ แบบเรียน เครื่องแบบนักเรียน
อุปกรณ์การเรียน และชำระค่าธรรมเนียมการศึกษา
ทุกระดับชั้น ประจำปีการศึกษา 2561

<<โดย : Sirawan : ดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติม

1 พฤษภาคม ระลึกถึงนักบุญยอแซฟ กรรมกร
วันที่ 1 พฤษภาคม 2651 โรงเรียนพระแม่มารีประจวบคีรีขันธ์
จัดกิจกรรมระลึกถึงนักบุญยอแซฟ กรรมกร
องค์อุปถัมภ์ของคณะภคินีพระราชินีมาเรีย

<<โดย : Sirawan : ดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติม

คณะครูศึกษาดูงาน ณ ประเทศไต้หวัน
วันเสาร์ ที่ 21 - พุธ 25 เมษายน 2561 คณะครูโรงเรียนพระแม่มารีประจวบคีรีขันธ์
ที่มีอายุงานมากกว่า 20 ปี ของ โรงเรียนพระแม่มารีประจวบคีรีขันธ์ ณ ประเทศไต้หวัน
เพื่อพัฒนาศักยภาพของผู้บริหารและบุคลากร ให้มีความรู้และประสบการณ์
พื่อนำมาใช้กับนักเรียนให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลเพิ่มมากขึ้นเสริมสร้างวิสัยทัศน์ใหม่ๆ
หรือนวัตกรรมใหม่ๆ จากสถานที่ที่ไปศึกษา แล้วนำมาประยุกต์ใช้ในโรงเรียน
และสร้างขวัญและกำลังใจให้บุคลากรที่ร่วมงานกับโรงเรียนมาเป็นเวลานานมากกว่า 20 ปี

<<โดย : Sirawan : ดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติม

กิจกรรมการเรียนภาคฤดูร้อน คอมพิวเตอร์กราฟิก ชั้น ป.5-ม.3
กิจกรรมการเรียนการสอนภาคฤดูร้อนวิชาคอมพิวเตอร์ (COMPUTER)
เรื่อง คอมพิวเตอร์กราฟิก ชั้น ป.5-ม.3
 สร้างเกมคอมพิวเตอร์ และการ์ตูน Animation สร้าง Line Sticker
 และการถ่ายภาพและตัดต่อภาพ แนว Levitation ลอยตัวในอากาศ

พิธีมิสซาขอบพระคุณ ปิดปีการศึกษา 2560
วันจันทร์ ที่ 26 กุมภาพันธ์ 2560 โรงเรียนจัดพิธีมิสซาขอบพระคุณ
เนื่องในโอกาสปิดปีการศึกษา 2560 เพื่อขอพรก่อนปิดภาคเรียน เพื่ออวยพรให้แก่บุคลากร และนักเรียนทุกคนในโรงเรียนให้มีความสุข สุขภาพแข็งแรง ในช่วงปิดภาคเรียน

<<โดย : Sirawan : ดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติม

ทัศนศึกษาศูนย์การเรียนรู้ กฟผ.ทับสะแก
วันจันทร์ ที่ 19 - วันอังคาร ที่ 20 กุมภาพันธ์ 2561 โรงเรียนพระแม่มารีประจวบคีรีขันธ์
จัดกิจกรรมทัศนศึกษา ณ ศูนย์การเรียนรู้ กฟผ.ทับสะแก
( EGAT Learning Center,Thapsakae)
เพื่อเรียนรู้แนวคิดการสร้างสมดุลพลังงาน องค์ความรู้ด้านการผลิต ระบบส่งไฟฟ้า และวิถีชีวิตชุมชนทับสะแก
เพื่อสร้างแรงบันดาลใจเชิงบวก ผ่านการทดลองฝึกปฏิบัติ
และการมีส่วนร่วมของชุมชน จากแนวคิด "คิดดี" โดยเริ่มต้นจากจุดเล็กๆ ทุกคนสามารถเปลี่ยนแปลงโลกให้ดีขึ้นได้

<<โดย : Sirawan : ดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติม

กิจกรรมจิตอาสา ณ บ้านพักผู้สูงอายุ คามิลเลียน โซเซียล เซนเตอร์
วันเสาร์ ที่ 17 - วันอาทิตย์ ที่ 18 กุมภาพันธ์ 2561  โรงเรียนพระแม่มารีประจวบคีรีขันธ์
ได้จัดกิจกรรมจิตอาสา โดยผู้บริหาร คณะครู และตัวแทนนักเรียน
เดินทางไปจัดกิจกรรม ณ บ้านพักผู้สูงอายุ คามิลเลียน โซเซียล เซนเตอร์ จ. ปราจีนบุรี

<<โดย : ....... : ดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติม

โครงการเฝ้าระวังสถานการณ์เด็กและเยาวชนเนื่องในวันวาเลนไทน์
วันพุธ ที่ 14 กุมภาพันธ์ 2561โรงเรียนพระแม่มารีประจวบคีรีขันธ์
ได้สนับสนุนบุคลากรเข้าร่วมโครงการเฝ้าระวังสถานการณ์เด็กและเยาวชน
เนื่องในวันวาเลนไทน์
ดยมี ครูฐิตยุต งอนรถ ร่วมเป็นสารวัตรนักเรียน
เพื่อรณรงค์เฝ้าระวังเหตุความปลอดภัยและส่งเสริมความประพฤติที่เหมาะสม
ของเด็กนักเรียนและเยาวชนในพื้นที่ อำเภอเมืองฯ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

<<โดย : Sirawan : ดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติม

กิจกรรมค่ายวาเลนไทน์ (Valentine's Camp)
วันพุธ ที่ 14- วันพฤหัสบดี ที่ 15 กุมภาพันธ์ 2561 โรงเรียนพระแม่มารีประจวบคีรีขันธ์
จัดกิจกรรมค่ายวาเลนไทน์ โดยจัดกิจกรรมสร้างสรรค์มากมาย
เพื่อมุ่งเน้นให้เรียน เกิดความรักแก่ตนเอง และความรักต่อผู้อื่นอย่างถูกต้อง

ตามวัฒนธรรมไทยและเกิดประโยชน์ต่อสังคม
ปรับเปลี่ยนทัศนคติให้นักเรียนด้านความรักอย่างถูกต้อง

<<โดย : Sirawan : ดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติม
ปรัชญา
คำขวัญ
คติพจน์
วิสัยทัศน์
เป้าหมาย
เอกลักษณ์/อัตลักษณ์
สีประจำโรงเรียน
โครงสร้างการบริหารงาน
ค่าธรรมเนียมการศึกษา
ฝ่ายวิชาการ
ฝ่ายนโยบายและแผน
ฝ่ายปกครอง
ฝ่ายกิจกรรม
ฝ่ายธุรการ-การเงิน
ฝ่ายอนุบาล
ภาษาไทย
คณิตศาสตร์
ภาษาต่างประเทศ
วิทยาศาสตร์
สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม
การงานอาชีพและเทคโนโลยี
กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
สุขศึกษาและพลศึกษา
โรงเรียนพระแม่มารีพระโขนง
โรงเรียนพระแม่มารีสาธุประดิษฐ์
โรงเรียนพระแม่มารีประจวบคีรีขันธ์
โรงเรียนอนุบาลบ้านwebsite counter
 
ukraine order brides contatore visite website counter
จำนวนผู้ออนไลน์ขณะนี้คณิตศาสตร์
วิทยาศาสตร์
ภาษาต่างประเทศ
ภาษาไทย
สุขศึกษาและพลศึกษา
ศิลปศึกษาและดนตรี
ความรู้ทั่วไป
คุณครูควรรู้ไว้
ข่าวการศึกษา
ความรู้ทั่วไป
โปรแกรม/เครื่องมือสำหรับครู

ทรงพระราชสมภพเวลา 08.45น. นายแพทย์ผู้ทำคลอดชื่อ ดับลิว สจ๊วต วิตมอร์ ทรงมีน้ำหนักแรกประสูติ 6 ปอนด์
อ่านต่อ >>
พระราชประวัติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ
อ่านต่อ >>

โรงเรียนพระแม่มารีประจวบคีรีขันธ์ ที่ตั้ง 134 ตำบลประจวบคีรีขันธ์ อำเภอเมืองประจวบฯ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 
สังกัดสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน โทรศัพท์ 0-3260-1321, 0-3255-1102 โทรสาร 0-3260-1321 ต่อ 116